ވިސްނުން އަދި ސިޔާސަތު

 

މީހަކަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ކުރިން އަހަރެމެން ދެކެން ބޭނުންވާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ގެންނަން އެމީހަކު ގެންގުޅޭ ވިސްނުން ހޯދައި ދެނެގަތުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.  އިގްތިސާދީގޮތުން ފުދުންތެރި، އެކުވެރި ރައްޔިތަކު އުޅޭ، އަމާން، ރީތި، އުފާވެރި ސިޓީއަކަށް  ފުވައްމުލައް ހެދުމަށް އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމުގައި ބަހައްޓާނެ މައިގަނޑު ކަންތައްތައް މިވަނީއެވެ.

އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން

އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުމާއި ގުޅޭ ވިސްނުން

ޒަމާނީ ޖަޒީރާ ސިޓީ

ޒަމާނީ ޖަޒީރާ ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް ގެންގުޅޭ ވިސްނުން

ރައްޔިތުން

ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުނާއި މެދު ދެކޭ ގޮތް

ކައުންސިލް ހިންގުން

ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި އިސްކަންދޭ ވިސްނުން

ލިޔުންތައް

ގެދޮރު އެޅުމުގެ މަޝްރޫއަށް ފައިސާހޯދުމަށް ރިސޯޓްތައް ދިނުން

ގެދޮރު އެޅުމުގެ މަޝްރޫއަށް ފައިސާހޯދުމަށް ރިސޯޓްތައް ދިނުން

މިމަހުގެ ބާރަވަނަދުވަހު ކެބިނެޓުން ނިންމިކަމަށް ހަބަރުތަކުގައިވަނީ ގެދޮރުއެޅުމުގެ މަޝްރޫއަށް ފައިސާހޯދަން ހަތަރުރަށެއް ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަން ހުޅުވާލިވާހަކައެވެ. މިރަށްތައް ދޫކުރުމުގެ…

 ވޯޓުން އަހަރެމެން ކައުންސިލަށް ބަޔަކު މިހޮވަނީ ރަށުގެ ތަރައްގީއާއި ކުރިއެރުމާއި ދޭތެރޭ އަހަރެމެން ދެކޭ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދަން އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމަށެވެ.

މީހަކަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ކުރިން އަހަރެމެން ދެކެން ބޭނުންވާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ގެންނަން އެމީހަކު ގެންގުޅޭ ވިސްނުން ހޯ ދައި ދެނެގަތުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. މިކަމުގައު އަޅުގަނޑުގެ ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތާއި ވިސްނުން މަތީގައި އެވަނީއެވެ. މޭޔަރުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި އަޅުގަނޑު ނިންމުންތައް ނިންމާއިރާއި، ލަފާދީ ވަކާލާތު ކުރުމުގައި މިވިސްނުން މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރާނެއެވެ.

ފުވައްމުލައް ސިޓީކައުންސިލަކީ ފުވައްމުލަކުގެ މެނޭޖްމެންޓް ޓީމެވެ. ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހޭގޮތަށް، އަދި އެންމެ ފަސޭހަގޮތަށް ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަތުމުގެ މަގު ފަހިކުރުމަކީ ސިޓީކައުންސިލްގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި ކައުންސިލަށް ލިބިގެންދާ ބަޖެޓު އެންމެ ފައިދާހުރިގޮތަކަށް ބޭނުންކުރުމަކީވެސް ކައުންސިލްގެ ޒިންމާއެކެވެ. މުހިންމުނޫން ޚަރަދު ކުޑަކޮށް އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަން ލިބިގެންދާ ކަންކަމަށް ހޭދަކުރުމުގެ ވިސްނުން އިސްކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.