އިސްމާއީލް ރަފީގް

އިސްމާއީލް ރަފީގް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް

މޭޔަރުކަމުގެ އެންމެ މުހިންމު ޝަރުތަކީ އިޚްލާސް ތެރިކަމާއި އެކު ރަށާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުމެވެ. ރަށުގެ ހާލަތާއިމެދު ވިސްނާ ފިކުރުކޮށް ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއިމެދު  ވިސްނުމެވެ. އާންމު ފަރުދެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން  މިއީ އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަންތައްތަކެވެ. އަޅުގަނޑު ފުވައްމުލަކާއި ދޭތެރޭ ގެންގުޅޭ ތަސައްވުރަށް އަމަލީސިފަ ފުރިހަމައަށް ގެނައުމަށް އިތުރު ހައިސިއްޔަތެއް ބޭނުންވާކަމަށް ފެންނާތީ މޭޔަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ނިންމީއެވެ.

އަޅުގަނޑު މި ނިކުންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން، ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި މޭޔަރުކަން ކުރުމުގެ އަޒުމާއި އެކު.

ތަފްސީލް ސީވީ ބައްލަވާ

 

New Vision. New Direction. New Hope