އިސްމާއީލް ރަފީގް

އިސްމާއީލް ރަފީގް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް

މޭޔަރުކަމުގެ އެންމެ މުހިންމު ޝަރުތަކީ އިޚްލާސް ތެރިކަމާއި އެކު ރަށާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުމެވެ. ރަށުގެ ހާލަތާއިމެދު ވިސްނާ ފިކުރުކޮށް ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއިމެދު  ވިސްނުމެވެ. އާންމު ފަރުދެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން  މިއީ އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަންތައްތަކެވެ. އަޅުގަނޑު ފުވައްމުލަކާއި ދޭތެރޭ ގެންގުޅޭ ތަސައްވުރަށް އަމަލީސިފަ ފުރިހަމައަށް ގެނައުމަށް އިތުރު ހައިސިއްޔަތެއް ބޭނުންވާކަމަށް ފެންނާތީ މޭޔަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ނިންމީއެވެ.

އަޅުގަނޑު މި ނިކުންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން، ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި މޭޔަރުކަން ކުރުމުގެ އަޒުމާއި އެކު.

 

New Vision. New Direction. New Hope

މައުލޫމާތު

ކިޔެވުން

އެކައުންޓިން ޑިގްރީ ހާސިލްކުރީ މެލޭޝިއާގެ އިންޓަނެޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީއިން. ޕްރައިމަރީ ތައުލީމު ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން އަދި ސެކަންޑަރީ ތައުލީމު މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްއިން.

ވަޒީފާ

އައިބޭގެ މުއައްސިސް އަދި ސީއީއޯ. ދިރާގުގައި ސަތާރަ އަހަރު މަސައްކަތް ކުރި. އަދާކުރި ވަޒީފާތަކުތެރޭ: މެނޭޖާ ޕްރައިސިން އެންޑް އެނަލިސިސް، މެނޭޖާ މާކެޓް ޕްލޭނިން، މެނޭޖާ ޕްރައިސިން އެންޑް ބިޒްނެސް އިންޓެލިޖެންސް، މެނޭޖާ ބިޒްނެސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް. ހޮލިޑޭއައިލެންޑް ރިޒޯޓުގެ އެކައުންޓްސް އެސިސޓެންޓެއްގެ މަގާމު.

ތަފްސީލް ސީވީ

ތަފްސީލް ސީވީ