• ރައްޔިތުންގެ ތެރޭ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހަރަކާތްތައް ހިންގުން
 • ސްކޫލްތަކަކީވެސް ތައުލީމުގެ އިތުރުން ދީނީ ތަރުބިއްޔަތު ދިނުމުގައިވެސް މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރާ ތަނެއް ކަމުގައި ހެދުން
 • މިސްކިތްތަކަކީ ހަމަ އެކަނި ނަމާދު ކުރާތަނެއްގެ ގޮތުގައި ނުބާއްވާ، ދީނީ ހޭލުންތެރިކަމާއި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި އަދި އިޖްތިމާއީ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ ރޯލެއް އޮންނަ ތަނަކަށް ހެދުން
 • ފުވައްމުލަކަކީ އެއްރަށެއްކަމާއި އެއްބައެއްކަން އަބަދުވެސް ހަނދާން ބަހައްޓަން ޖެހޭ
 • އަވަށްތަކުގެ ބައިބައިވުމަކީ ތަރައްގީއާއި އުފާވެރި މުޖުތަމައަކަށް އޮތް ހުރަހެއް
 • އިޖްތިމާއީ ގުޅުމާއި އަޚްވަންތަކަން ބަދަހި ކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެއް. އިޖްތިމާއި ގުޅުން ބަދަހިވާނޭ ހަރަކާތްތައް ގިނައިން ހިންގަންޖެހޭ
 • އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އަޅާލާ އެހީތެރިވުމުގެ ސަގާފަތް އިތުރަށް ދިރުވާ އާލާކުރަން މަސައްކަތް ކުރުން
 • ރަށުގައި ހެދޭ ޕާކްތަކަކީވެސް އިޖްތިމާއީ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރާ ތަންތަނަށް ވެގެންދާނެ
 • ތިމާވެށްޓާއި ރައްޓެހި ދިރިއުުޅުމުގެ އާދަތައް ގެންގުޅޭބަޔަކަށް އަހަރެމެން ވާންޖެހޭ
 • އެއްފަހަރު ބޭނުން ކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތަކަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނޫނެކޭ ބުނުން
 • ގަސްގަހާގެހި އަދި ކަނޑާއި ކަނޑުގެ ދިރުންތަކުގެ މުހިންމުކަން އެންމެނަށްވެސް އެނގެން ޖެހޭ
 • ކުނި އުފައްދާ އުކާލުމުގައި ޒިންމާދަރު ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭ
 • ރަށުގެ ކުނިކޮށި މެނޭޖްކޮށް އެތަނުން އާންމުންނަށް ވާ އުނދަގޫ ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮަތްތައް ހޯދުން
 • ސާކުއިލާ އިކޮނޮމީގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުން
 • އުފާވެރި ދިރިއުޅުމަކަށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކީ މުހިންމު ކަމެއް
 • ސިއްހަތާއި ރައްޓެހި ދިރިއުޅުމުގެ އާދަކާދަތަކާއި މެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
 • ރަށުގައި ޖެހޭ ބޮޑެތި ބަލިތަކާއިގުޅޭ ތަފާސްހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ
 • މަގު، ޕާކްތައް އަދި އެހެނިހެން އާންމުތަންތަނަކީ ދުންފަތުގެ ދުމުން ރައްކާތެރި ވެފައިވާ ތަންތަން ކަމުގައި ހެދުން
 • އިޖްތިމާއީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުން އުފާވެރިކަން އިތުރުވެގެން ދާނެ
 • ކާއެއްޗެހި ތައްޔާރުކުރާތަންތަނުން ވިއްކާ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަގީން ކުރުން
 • މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ މި މުޖުތަމައުއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެބޮޑު އެއް މައްސަލަ. މިކަން ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެއް
 • ހުނަވެރި މަސައްކަތްތެރިންނަކީ ރަށެއްގެ އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުމަށް މުހިންމު ބައެއް
 • ރަނގަޅު ތައުލީމާއި ތަމްރީނު ލިބޭނެ ގޮތް މަގުފަހިވެފައި އޮތުން. މިގޮތުން ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިން މަރުކަޒެއްގެ މުހިންމުކަން ބޮޑު
 • އަމިއްލަ މަސައްކަތް ފަށައިގަންނަން ބޭނުންވާ ހުނަރުވެރިންނަށް އެހީތެރިވެދިނުން
 • ފުވައްމުލަކުގެ ސަގާފަތާއި ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރަން ޖެހޭ. ސަގާފަތާއި ތަރިކައިގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދީ ގޮތުންވެސް މަންފާ ލިބޭނެ
 • ދާރުލްއާސާރަކީ ތަރިކައާއި ސަގާފަތް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި މުހިންމު ތަނަކަށް ވެގެންދާނެ
 • ފުވައްމުލަކުންހޯދާ ރަށުން ބޭރުކުރެވިފައިވާ އާސާރީ ތަކެތި އަނބުރާ ރަށަށް ގެނައުން
 • ރަށުގައިހުރި އާސާރީތަންތަން އެތަންތަނުގެ އަސްލު ނުގެއްލޭނޭގޮތަށް ހިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 • ކުޑަކުދިންނާއި އިސްރަށްވެހިންނަކީ އަޅާލުމާއި ރައްކާތެރިކަން ޚާއްސަގޮތެއްގައި ލިބެންޖެހޭ ބައެއް
 • ބާލާނެ، އަޅާލާނެ ބަޔަކު ނެތް ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުން
 • ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ރަށުގައިތިބެގެން ބޭނުންވާ ފަރުވާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން މަސައްކަތް ކުރުން