• ރަށް ތަރައްގީކޮށް ކުރިއަރުވަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން މުހިންމު
 • ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލާއި ގިނަގިނައިން ބައްދަލު ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި އޮތުން
 • މޭޔަރާއި ކައުންސިލަރުންނަކީ ރައްޔިތުންކައިރިއަށްގޮސް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދާ މަޝްވަރާކުރާ ބަޔަކަށް ވުން
 • ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވާރާ ހޯދުމުގައި  އޮންލައިން ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުން. އޭރުން ރަށުން ބޭރުގައި އުޅޭފަރާތްތަކަށްވެސް ފަސޭހަވެގެންދާނެ
 • ފުވައްމުލަކަކީ އެކި ރޮނގުރޮނގުން ގިނަ ތަޖްރިބާކާރުން އެރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ ރަށެއް. ރަށުގެ ތަރައްގީއާއި ކުރިއެރުމުގެ ޕްލޭންތައް ހަދާ މަޝްވާރާ ކުރެވޭއިރު  އެމީހުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި އޮތުން
 • ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ފެންނަގޮތަށް ބެހެއްޓުން
 • ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ ތަފްސީލް އާންމުކޮށް ފެންނަގޮަތަށް ހުރުން
 • ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި ދުނިޔެ ގަބޫލުކުރާ މިންގަޑުތަކުގައި ހިފެހެއްޓުން
 • ކައުންސިލުން ނެރޭ ބީލަމާއި މަސައްކަތުގެ ފުރުސަތުތައް އާންމު ކޮށް ފެންނަގޮތަށް އެއްތަނެއްގައި ޝާއިއު ކުރުން
 • މޭޔަރާއި ކައުންސިލަރުންގެ މާލީ ބަޔާން އާންމުކުރުމަށް ބާރު އެޅުން
 • މީޑިއާ ބައްދަލުވުންތައް ގަވާއިދުން ބޭއްވުން
 • މޭޔަރު، ކައުންސިލަރުން އަދި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށް ވުން މުހިންމު
 • ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަކީ އެންމެ އިސްވާޖިބު ކަމުގައި ދަނެގެން މަސައްކަތް ކުރުން
 • ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އިސްކަންދިނުން
 • ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކޮށް ފުރިހަމަޔަށް ދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީވެސް އިތުރުވާން ޖެހޭ. ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދާ ބަލަންޖެހޭ
 • ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އެމީހުނާއި ރައްޓެހިކަމާއި އެކު ޚިދުމަތް ދިނުން
 • ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭ ވިސްނުމާއިމިންގަޑުތައް ކައުންސިލްގައިވެސެ ބޭނުންކުރުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް
 • ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހުން ހިތްހަމަޖެހެނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ ބަލަން ސާވޭތައް ކުރުން
 • ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައާއި ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދިނުން
 • ރައްޔިތުންގެ އެޕް/ޕޯޓަލްއެއް ގާއިމުކޮށް އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތް ހޯދައި ލިބިގަތުން
 • މޮބައިލް އެޕް/ޕޯޓަލް  މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ، ޝަކުވާ އަދި ޚިޔާލު ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް އޮތުން
 • ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ލައިވްކުރުން