ރަށުގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްގީއަށް އެންމެންގެ ޚިޔާލުވެސް މުހިންމު. އަމިއްލަ ޚިޔާލު ހުށަހަޅުއްވާ  އަދި އެހެން ޚިޔާލުތަކާމެދުވެސް މަޝްވަރާ ކުރައްވާ 

ހުށަހަޅާފައިވާ ޚިޔާލެއް ނުފެނޭ