ކެންޕެއިންގައި ބައިވެރިވާންވީ ކީއްވެ؟

މިއީ ރައްޔިތުން ފުވައްމުލަކާއިދޭތެރޭ ކުރާ އުންމީދުތައް ހާސިލްކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުން މޭޔަރަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެކެވެ. މިއީ އަހަރެމެންނާއި އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް އުފާވެރި މުޖުތަމައެއް ބީނާކުރަން ކުރެވޭ މަސައްކަތެކެވެ. މިމަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ފަޚުރެއް ކަމުގައި ހަދަމާ.

This is about our future. Help elect someone who can work to build a better future

Be part of the Change

ބައިވެރިވުމަށް

މިކަމުގައި ބައިވެރިވެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފޭސްބުކް ޕޭޖް  މެދުވެރިކޮށް މެސެޖް ކޮށްލައްވާ